Internetveikala lietošanas noteikumi

 

KINO LORA KLIENTU INTERNETA PAŠAPKALPOŠANĀS

SISTĒMAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 

Noteikumu mērķis:

 

Kino Lora klientu interneta pašapkalpošanās sistēmas lietošanas noteikumu mērķis ir sniegt Klientam informāciju par Sistēmas lietošanas noteikumiem un noteikt Klienta un Kino Lora saistības attiecībā uz Sistēmas lietošanu. Veicot Reģistrēšanos Sistēmā, Klienta pienākums ir pienācīgi iepazīties ar Lietošanas noteikumiem. Klients apstiprina, ka, veicot Reģistrēšanos Sistēmā, un turpmāk tā iesniegtie dati ir patiesi, spēkā esoši un pilnīgi. Nepatiesu datu iesniegšanas gadījumā Kino Lora ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu.

 

 

Lietotie termini:

Iesniegums  – Sistēmai pievienots dokuments, par naudas atmaksu kino seansa nenotikšanas gadījumā.

Kino Lora – SIA „Kino Lora”, vienotās reģistrācijas numurs 40103811940, juridiskā adrese – Brīvības gatve 402C, Rīga, LV – 1024. E-pasts: birojs@kinolora.lv. Interneta vide: www.kinolora.lv.

Klients – Kino Lora pakalpojuma saņēmējs un/vai Preču pircējs, fiziskā vai juridiskā persona, kura elektroniskā veidā apstiprinājusi, ka piekrīt Lietošanas noteikumiem, un reģistrējusies Sistēmā.

Konts - Klienta konts Sistēmā, kurā tiek uzkrāta informācija par klienta darbībām Sistēmā un veiktajiem pirkumiem.

Līgums – pamatojoties uz Klienta Reģistrēšanos Sistēmā, Kino Lora un Klienta noslēgtais distances līgums par Sistēmas izmantošanu.

Lietošanas noteikumi –Sistēmas lietošanas noteikumi.

Lietotāja vārds – Klienta izvēlēts unikāls vārds, kuru tas izmanto pieslēdzoties Sistēmai, lai tas Sistēmā varētu tikt identificēts.

Parole – Klienta izvēlēta Pastāvīga parole, kuru tas izmanto, pieslēdzoties Sistēmai.

Preces – Kino Lora piedāvātās kino biļetes un kino ielūgumi. Piezīme: kino ielūgumu derīguma termiņš 6 (seši) mēneši skaitot no iegādes dienas.

Reģistrēšanās Sistēmā – reģistrēšanās formas aizpildīšana, nepieciešamo datu ievadīšana, piekrišana Lietošanas noteikumiem un citu darbību kopums, kuru veikšana ir priekšnoteikums Sistēmas izmantošanai.

Sistēma – Kino Lora klientu interneta pašapkalpošanās sistēma, kura pieejama interneta vietnē www. kinolora.lv un ar kuru tiek nodrošināta iespēja Klientiem iegādāties kino biļetes un kono ielūgumus tiešsaistē un iegūt informāciju par kinoteātrī rādītajām filmām.

 

1. Līguma priekšmets

Līguma ietvaros Klients pasūta pieslēgumu un Kino Lora apņemas pieslēgt Klientu Sistēmai un sniegt Klientam ar Sistēmu saistītos pakalpojumus, bet Klients apņemas izmantot Sistēmu atbilstoši Lietošanas un Līguma noteikumiem.

2. Vispārējie noteikumi

2. 1. Klienta reģistrācija fiziskām un juridiskām personām notiek elektroniskā veidā, apstiprinot Lietošanas noteikumus.

2.2. Sistēmā klients tiek identificēts pēc Lietotāja vārda un Paroles, ja klients pieslēdzas nepastarpināti – internetā.

2.3  Klienta izvēlētais Lietotāja vārds un Parole ir konfidenciāla informācija, kuru Klients un Kino Lora apņemas neizpaust trešajām  personām un novērš trešo personu iespējas to uzzināt un/vai lietot.

2.4. Ar Sistēmu saistītie pakalpojumi ir pieejami 24 stundas diennaktī un kino biļetes var iegādāties ne mazāk kā 4 (četras) dienas uz priekšu:

2.4.1. ja vien to neliedz no Kino Lora neatkarīgi apstākļi;

2.4.2. ja netiek veikti Sistēmas profilakses darbi vai darbi, kas saistīti ar Sistēmas uzlabošanu.

2.5. Kino Lora ir tiesības grozīt Līguma noteikumus, nosūtot informatīvu e-pastu uz Klienta norādīto e-pasta adresi. Ja Klients nepiekrīt Līguma noteikumu grozīšanai, Klientam ir tiesības pārtraukt Līgumu, aktivizējot e-pasta vēstulē iekļauto Līguma pārtraukšanas atsauci. Tādā veidā pārtraucot Līgumu, Klienta konts tiek dzēsts, bet Klientam tiek nodrošinātas tiesības saņemt iepriekš nopirkto un neizmantoto kino biļeti vai ielūgumu.

2.6. Informāciju par Sistēmā pieejamiem pakalpojumiem un to sniegšanas kārtību, kā arī par spēkā esošajiem Lietošanas noteikumiem Klients var saņemt Lietošanas noteikumu 8.3 punktā noteiktajā kārtībā.

3. Klienta saistības

 1. Klients apņemas:
 2. 1. 1. reģistrējoties Sistēmā, sniegt patiesu informāciju un nekavējoties paziņot Kino Lora par jebkurām izmaiņām tā sniegtajā informācijā;
 3. 1. 2. glabāt drošībā konfidenciālu informāciju, kura saistīta ar Sistēmas lietošanu;
 4. 1. 3. nodrošināt savu iekārtu (datora) atbilstību Sistēmas pakalpojumu saņemšanas minimālajām prasībām.
 5. 2. Klients ir atbildīgs par izvēlēto un Sistēmā norādīto e-pasta adreses pareizību un sava e-pasta pieejamību un drošību.
 6. 3. Piekrītot Lietošanas noteikumiem, Klients apliecina, ka ir informēts un piekrīt par Kino Lora veikto personas datu apstrādi atbilstoši Lietošanas noteikumos izklāstītajam.
 7. 4. Klientam ir tiesības:
 8. 4. 1. pirms Preces apmaksas pārliecināties par Preces atbilstību savām interesēm, pārbaudot izvēlētās filmas nosaukumu, datumu, seansa sākumu, izvēlētās sēdvietas un
  filmas demonstrēšanas laiku.
 9. 4. 2. nosūtīt Kino Lora informāciju par pamanītajām nepilnvērtībām vai neprecizitātēm Sistēmā; 
 10. 4. 3. ja Klients ir veicis Preces iegādi (kino biļetes pirkums), bet kino seanss nenotiek, Klientam ir tiesības saņemt naudu, par Preces iegādi atpakaļ, saņemot Kino Lora kasē Iesniegumu. Iesniegums jāaizpilda un jāiesniedz Kino Lora kasē vai pa e-pastu birojs@kinolora.lv 2 (divu) dienu laikā, no nenotikušā seansa dienas. Iesniegums tiks izskatīts 5 (piecu) darba dienu laikā, no tā saņemšanas dienas. Pamatota Iesnieguma gadījumā nauda, par Preces iegādi, tiks atmaksāta 5 (piecu) darba dienu laikā no Iesnieguma saņemšanas dienas.
 11. 3. 4. ja Klientam ir pretenzijas par neveiksmīgi notikušu darījumu, pretenzija jāiesniedz Kino Lora 2 (divu) dienu laikā nosūtot pretenziju uz e-pastu: birojs@kinolora.lv Pretenzija, kas tiks iesniegta vēlāk netiks izskatīta. Atbildi uz pretenziju Kino Lora sagatavos un nosūtīs Klientam, 5 (piecu) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.
 12. 4. 5. netraucēti izmantot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
 13. 5. Klients Sistēmā nopirktās kino biļetes nevar atgriezt Kino Lora. Pamatojums: MK noteikumu Nr. 255., „Noteikumi par distances līgumu”, no 20.05.2014., 22.12.apakšpunkts.

4. Kino Lora saistības

 1. 1. Kino Lora apņemas:
 2. 1. 1. identificēt Klientu Sistēmā atbilstoši Lietošanas noteikumiem;
 3. 1. 2. nodrošināt ar Sistēmu saistīto pakalpojumu sniegšanu un Preču pārdošanu Klientam saskaņā ar Lietošanas noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
 4. 1. 3. nekavējoties nosūtīt uz Klienta norādīto e-pasta adresi kino biļetes un/vai kino ielūgumu un rēķinu (ja Klients pieprasa) elektroniski, pēc biļešu un /vai kino ielūguma iegādes.
 5. 2. Kino Lora nav atbildīgs, ja Klients nesaņem Kino Lora nosūtīto informāciju uz Klienta norādīto e-pasta adresi. Informācija tiek uzskatīta par nosūtītu Klientam ar tās nosūtīšanas brīdi.

5. Līguma termiņš un tā izbeigšana

 1. 1. Līgums stājas spēkā pēc klienta veiktās Reģistrēšanās Sistēmā un ir spēkā uz nenoteiktu laiku.
 2. 2. Klientam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Kino Lora Lietošanas noteikumu  8.3. punktā noteiktajā kārtībā.
 3. 3. Kino Lora slēdz piekļuvi Sistēmai un izbeidz Līgumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Klienta iesnieguma saņemšanas.
 4. 4. Kino Lora ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu nekavējoties, bez brīdinājuma, ja Klients pārkāpj Lietošanas noteikumus.

6. Pušu atbildība

 1. 1. Kino Lora neatbild par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies Klientam, gadījumā, kad jebkura cita trešā persona pieslēdzas un/ vai lieto Sistēmu, izmantojot Klienta Lietotāja vārdu un Paroli.
 2. 2. Klients atbild par visām darbībām Sistēmā, kas veiktas, izmantojot viņa izvēlēto Lietotāja vārdu un Paroli.

7. Datu apstrāde

 1. 1. Reģistrējoties un/vai izmantojot Sistēmu, Klients sniedz Kino Lora personas datus, kurus Kino Lora apstrādā sekojošiem mērķiem:

7.1. 1.lai izpildītu Līgumu starp Klientu un Kino Lora par Preču piegādi Sistēmas ietvaros atbilstoši Klienta pieprasījumam, kā arī lai atbildētu uz Klienta iesūtītajiem jautājumiem un pieprasījumiem;

7.1. 2.lai uzlabotu Preču un pakalpojumu kvalitāti un piedāvājuma klāstu, kā arī uzlabotu Sistēmas darbību un Klienta pieredzi tās izmantošanā, veicot Klientu apmierinātības aptaujas un pētījumus;

7.1. 3.lai nosūtītu Klientam personalizētu informāciju par līdzīgām Kino Lora piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem, akcijām vai citām kampaņām, balstoties uz Klienta pirkumiem un darbībām Sistēmā.

 1. 2. Apstrādājot Klienta personas datus, Kino Lora apņemas ievērot fizisko personu datu aizsardzību regulējošos normatīvos aktus.
 2. 3. Kino Lora Klientu datus nenodos trešajām personām, izņemot citus Kino Lora grupas uzņēmumus, ja tas nepieciešams saistībā ar Sistēmas darbības uzlabošanu vai Sistēmas integrēšanu un funkciju centralizēšanu grupas uzņēmumu līmenī.
 3. 4. Gadījumā, ja Klients nevēlas saņemt informāciju atbilstoši Lietošanas noteikumu 7.1.3 punktam, vai arī Klientam rodas citi jautājumi par Kino Lora veikto personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar Kino Lora, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta Lietošanas noteikumos.

8. Citi noteikumi

 1. 1. Elektroniski sagatavotajiem dokumentiem ir tāds pats spēks, kā rakstveidā noformētiem.
 2. 2. Klienta elektroniskā piekrišana Lietošanas noteikumiem apliecina, ka Klients ir pilnīgi iepazinies ar Līguma noteikumiem, saprot tos un piekrīt tiem.
 3. 3. Iegūt detalizētāku un Sistēmā pieejamo pakalpojumu aprakstu, paziņot par vienpusēju izbeigšanu, kā arī risināt citus ar Līgumu saistītus jautājumus Klients var:
 4. 3. 1. sūtot e-pastu Kino Lora administrācijai uz epasta adresi birojs@kinolora.lv;
 5. 3. 2. zvanot pa tālruni + 371 67973972
 6. 4. Starp Klientu un Kino Lora elektroniski noslēgtie Līgumi apskatei Kino Lora tīmekļa vietnē netiek saglabāti.

Kā baudīt kino?

Četri soļi līdz lieliskai izklaidei

Reģistrējies vai ielogojies
Reģistrējies vai ielogojies
Izvēlies filmu
Izvēlies filmu
Pērc biļeti
Pērc biļeti
Baudi izklaidi
Baudi izklaidi

ATPŪTIES LABĀKAJĀ

Seši fakti, kādēļ Kino Lora tiek saukts par labāko kinoteātri

Sēdpozīcija zālē Nelielā kino zāļu kvadratūra veido tādu sēdpozīcijas attiecību pret ekrānu, kas, neatkarīgi no tā, kurā rindā un vietā skatītājs ir apsēdies, ļauj seansa laikā ērti pārredzēt ekrānu un justies maksimāli komfortabli, piedāvājot filmas skatīšanos augstākajā līmenī.
Sēdpozīcija zālē

Nelielā kino zāļu kvadratūra veido tādu sēdpozīcijas attiecību pret ekrānu, kas, neatkarīgi no tā, kurā rindā un vietā skatītājs ir apsēdies, ļauj seansa laikā ērti pārredzēt ekrānu un justies maksimāli komfortabli, piedāvājot filmas skatīšanos augstākajā līmenī.

Serviss Kino Lora ir vienīgais kinoteātris Latvijā, kas piedāvā baudīt pēc pasūtījuma gatavotu maltīti seansa laikā. Apkalpošana tiek veikta sēdvietā. Ēdienkartē tiek piedāvātas dažādas siltās un aukstās uzkodas un kokteiļi. Pasūtījumi tiek pieņemti visu seansa laiku. Skaties un baudi, bet atceries, ka galvenais ir kino!
Serviss

Kino Lora ir vienīgais kinoteātris Latvijā, kas piedāvā baudīt pēc pasūtījuma gatavotu maltīti seansa laikā. Apkalpošana tiek veikta sēdvietā. Ēdienkartē tiek piedāvātas dažādas siltās un aukstās uzkodas un kokteiļi. Pasūtījumi tiek pieņemti visu seansa laiku. Skaties un baudi, bet atceries, ka galvenais ir kino!

Ēdienkarte Popkorns un filma nenoliedzami ir laba kombinācija, taču Kino Lora iet vairākus soļus uz priekšu, mainot klasisko izpratni par kinoteātra ēdienkarti. Klientiem sēdvietā tiek pasniegtas tikko gatavotas karstās un aukstās uzkodas, kā arī dažādi atspirdzinoši bezalkoholiskie un alkoholiskos kokteiļi un siltie dzērieni. Iespējams baudīt arī veģetāru maltīti.
Ēdienkarte

Popkorns un filma nenoliedzami ir laba kombinācija, taču Kino Lora iet vairākus soļus uz priekšu, mainot klasisko izpratni par kinoteātra ēdienkarti. Klientiem sēdvietā tiek pasniegtas tikko gatavotas karstās un aukstās uzkodas, kā arī dažādi atspirdzinoši bezalkoholiskie un alkoholiskos kokteiļi un siltie dzērieni. Iespējams baudīt arī veģetāru maltīti.

Gaisa apmaiņa Tikai nelielās telpās iespējams nodrošināt optimālu ventilētā gaisa apmaiņas apjomu, saglabājot viemērīgu gaisa kustības ātrumu telpā. Tieši tādēļ Kino Lora kino zālēs ir lielāks ventilētā gaisa apjoms proporcionāli uz vienu skatītāju, savukārt ventilētais gaiss plūst vienmērīgi, radot patīkamus apstākļus filmas baudīšanai.
Gaisa apmaiņa

Tikai nelielās telpās iespējams nodrošināt optimālu ventilētā gaisa apmaiņas apjomu, saglabājot viemērīgu gaisa kustības ātrumu telpā. Tieši tādēļ Kino Lora kino zālēs ir lielāks ventilētā gaisa apjoms proporcionāli uz vienu skatītāju, savukārt ventilētais gaiss plūst vienmērīgi, radot patīkamus apstākļus filmas baudīšanai.

Kino zāļu aprīkojums Trīs lieliskās kino zālēs iespējams noskatīties jaunākās kinofilmas izcili komfortablos apstākļos. Lielie ādas krēsli aprīkoti ar galdiņiem, kuros iestrādāts apgaismojums ērtākai ēdiena baudīšanai un servisa poga viesmīļa izsaukšanai. Pie katra krēsla izvietota neliela atkritumu tvertne. Kino zāles aprīkotas ar jaunāko tehniku, nodrošinot teicamu skaņas un attēla kvalitāti.
Kino zāļu aprīkojums

Trīs lieliskās kino zālēs iespējams noskatīties jaunākās kinofilmas izcili komfortablos apstākļos. Lielie ādas krēsli aprīkoti ar galdiņiem, kuros iestrādāts apgaismojums ērtākai ēdiena baudīšanai un servisa poga viesmīļa izsaukšanai. Pie katra krēsla izvietota neliela atkritumu tvertne. Kino zāles aprīkotas ar jaunāko tehniku, nodrošinot teicamu skaņas un attēla kvalitāti.

Komforts Sēdpozīcijas vieta, kino zāļu tehniskais aprīkojums, iespēja pasūtīt uzkodas un kokteiļus no ēdienkartes tieši sēdvietā – tās ir komforta priekšrocības, kādas var pieredzēt Kino Lora. Mūsu kinoteātrī iespējams sasniegt pirmklasīgu kino baudīšanas līmeni, tādēļ klienti par mums bieži saka – labākais kinoteātris! Lai saprastu, ir jāpiedzīvo.
Komforts

Sēdpozīcijas vieta, kino zāļu tehniskais aprīkojums, iespēja pasūtīt uzkodas un kokteiļus no ēdienkartes tieši sēdvietā – tās ir komforta priekšrocības, kādas var pieredzēt Kino Lora. Mūsu kinoteātrī iespējams sasniegt pirmklasīgu kino baudīšanas līmeni, tādēļ klienti par mums bieži saka – labākais kinoteātris! Lai saprastu, ir jāpiedzīvo.